Andrahandsuthyrning


En bostadsrättsförening är en form av ägarskap som vilar på föreningstanken och medlemmarnas gemensamma intresse av ett tryggt och väl fungerande boende.

Föreningen är beroende av att ett tillräckligt stort antal av de som bor i fastigheten är engagerade i föreningen och i sin boendemiljö. Bland annat är det så att belastningen och slitaget på fastigheten – liksom olika typer av störningar som kan påverka boendemiljön negativt – ökar vid en hög grad av andrahandsuthyrning. Därför är det olyckligt om en allt för stor del av de boende är hyresgäster i stället för medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det nu sagda är bakgrunden till att rätten för en bostadsrättshavare att hyra ut sin lägenhet är begränsad i lag.

I Brf Henriksdalsporten vill vi att de som äger fastigheten också är de som bor här. Vi är därför restriktiva med att hyra ut i andra hand. 

Om en bostadsrättshavare i föreningen önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke. En ansökan om styrelsens samtycke till en andrahandsuthyrning ska e-postas till styrelsen och innehålla följande handlingar, som finns som mallar längre ner:

  • Ansökan om tillstånd
  • Avtal om andrahandsuthyrning
  • Eventuell fullmakt
  • Information om hemförsäkring

Samtliga dokument måste tillställas styrelsen i god tid, helst tre månader före startdatum för andrahandsuthyrningen.