Trivselregler


1. Inga störande eller högljudda aktiviteter får förekomma mellan kl. 22-08. Som sådana räknas t.ex. att spika, borra och spela musik på hög volym.

 

2. Rökning är inte tillåten i föreningens gemensamma lokaler och utrymmen eller på innergården. Rökning får ske på den egna balkongen, men fimpar får absolut inte kastas ned på innergården.

 

3. Grovsopor får inte lämnas i miljörummet. Styrelsen beställer en kontainer en gång per år för hantering av grovsopor. I miljörummet kan man lämna återvinningsbara förpackningar av papper, plast, glas och metall samt glödlampor och batterier.

 

4. Tvättstugan är en viktig gemensam tillgång. En bokning gäller inte längre om man inte har börjat tvätta inom 30 minuter från den bokade tidpunkten. Torkskåp och tumlare får användas 30 minuter efter den bokade tiden. Efter avslutad tvätt ska tvättmaskinerna rengöras från tvättmedel och annat löst material och golvet torkas. Om torkskåpet har använts, ska luddfiltret rensas för att undvika överhettning.

 

5. Det är inte tillåtet att inom föreningens gemensamma utrymmen eller på innergården:

  • skaka mattor från fönster, balkonger och altaner
  • placera hindrande föremål, såsom cyklar, barnvagnar, möbler, el. dyl. i trapphus, källargångar eller andra gemensamma utrymmen där de kan påverka brandskyddet negativt
  • sätta upp parabolantenner eller andra utomhusantenner, eller skyltar, anslag och affischer utan styrelsens tillstånd
  • lämna kvar skräp och leksaker på innergården
  • spela fotboll eller ägna sig åt andra bollekar på innergården som kan innebära en risk för att fönsterrutor krossas
  • klättra i spaljéer, leka i rabatter eller att använda tvättstugan, entréer eller hissar som lekplatser

 

Att tänka på när du grillar

Stockholms brandförsvar har rekommendationen att grillning på balkong ska undvikas då detta kan medföra fara för oss boende, från brand till CO2 förgiftning.”Vår rekommendation är att du inte grillar på balkongen eftersom det innebär en del risker. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär flera faror. Förutom att du kan orsaka en brand kan du också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Om du absolut måste grilla på balkongen ska du använda en elektrisk grill.”

Vi rekommenderar självklart våra medlemmar att vara ytterst försiktiga och inte grilla på balkongerna. Rekommendationen är generell när det gäller kol- och gasolgrillar. Enda undantaget är elgrillning på den egna balkongen eller altanen.

https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/grilla-sakert/

 

Gemensam gård

För vår stora gård har inrättats en gemensamhetsanläggning med sex deltagande fastigheter. De berörda fastighetsägarna är bostadsrättsföreningarna Soldäcket, Henriksdalsporten, Båtklubben och Sjöstadskanalen samt bostadsbolagen Familjebostäder och Svenska Bostäder.

Med uppdrag att förvalta gården har Båtklubbens samfällighetsförening bildats. Föreningens styrelse består av representanter för de sex fastighetsägarna.
Den påkostade gården har beställts och betalats av de sex ursprungliga byggherrarna. Det betyder att vi boende runt gården indirekt står för investeringskostnaden. Vi kommer också via årsavgifter respektive hyror bekosta all drift och underhåll framöver. Det är alltså av största vikt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling av vår fina gård med planteringar, lekanordningar, sittgrupper mm.
Som ett led i detta arbete har samfällighetens styrelse beslutat om följande trivselregler.

Planteringar
Det är självklart att vi inte går i planteringarna och vi ser också till att våra barn lär sig detta. Pimpstenen i matjorden skall också vara kvar för att bidra till dränering av jorden.

Soffor, bänkar, bord
Trämöblerna är avsedda för samvaro, måltider och fika. Var vänlig och städa efter er samt ställ tillbaka möblerna om ni flyttat dessa.

Husdjur
Husdjur skall alltid hållas kopplade. Rastning av husdjur är förbjudet inom gården. Det är ej heller tillåtet att ställa ut mat till fåglar eller andra djur.

Cyklar, fordon
Vid genomfart med cykel är det viktigt att visa stor hänsyn till alla som vistas på gården. Färd med bil, MC, scooter, moped, ståhjuling typ Segway eller liknande är ej tillåtet.

Grillning
Grillning skall företrädesvis ske på stenbelagda ytor och med tydligt avstånd från husen. På trädäck eller trämöbler är grillning absolut förbjudet.

Allmänt
Vi slänger inte papper, förpackningar, fimpar, snus eller annat skräp på gården.

Du lämnar gården i det skick du själv vill finna den nästa gång du går dit!
Som representant för oss boende runt gården har du all rätt att säga till alla som inte följer dessa trivselregler.